Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Ilmoitus YVA-kuulutuksesta ja Natura-arviointia koskevan lausuntopyynnön yleistiedoksiannosta

OX2 Finland Oy on toimittanut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Keski-Suomen ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimahanketta ja siihen liittyvää sähkönsiirtoa.
Sähkönsiirto vaihtoehdosta riippuen voi sijoittua pääosin Kinnulan, Perhon, Halsuan ja/tai Lestijärven kuntien alueille. YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain (9/2023) 35 §:n edellyttämät Natura-arvioinnit. Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta.

Kuulutuksen nähtävilläoloaika on 20.5.2024-19.7.2024.

 

Ilmoitus_YVA_Kuulutuksesta_Kettukangas-Hanhikangas tv-hanke yvas

YVA-kuulutus