Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä: 17.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Lestijärven kunta,

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

puh. 06 8889111

lestijarven.kunta(at)lestijarvi.fi

Y-tunnus: 0180774-6.

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Susanna Tuikka

Lestintie 39 69440 Lestijärvi

040 684 1195

susanna.tuikka@lestijarvi.fi

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Niklas Palén

040 562 1816

niklas.palen@kaustisenseutukunta.fi

4.Käytössä olevat rekisterit

1. Asiakashallinta/laskutusjärjestelmä

2. Palkkajärjestelmä

3. Rakennusvalvontajärjestelmä

4. MAP-Info karttaohjelma

5. Asukasohjelma

6. Asiahallintaohjelma

7. Anders-kirjastojen asiakasrekisteri

8. Oppilashallinto Primus

9. Kirjanpito-ohjelma

10. Sidonnaisuusrekisteri

 

5.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterien käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

1. Asiakassuhteen ja palkkaussuhteen hoitaminen ja ylläpito

2. Lestijärven kunnantarjoamien palvelujen toteuttaminen, myynti, hallinta, laskuttaminen

3. Kuntalaiskirjeet ja kuntatiedotteet

4. Asukaskyselyt ja asukasinformaation kerääminen

 

6. Rekisterien tietosisältö

Nimi, henkilöturvatunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaalle määritellyt palvelut sekä niiden muutoshistoria

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

1. Asiakas

2. YTJ, yritys-ja yhteisötietojärjestelmä

3. VTJ, väestötietojärjestelmä

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

1. Verottajalle, eläkevakuutusyhtiölle, vakuutusyhtiölle, työttömyysvakuutusrahastolle

2. Ulosottoviranomaiselle tarvittaessa

 

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei siirretä

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sekä paperi että sähköisesti talletettu asiakastieto on suojattu yksityisyyden suojasta lain ilmaisemien periaatteiden mukaisesti.

Sähköinen aineisto on suojattu henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, sekä verkkoliikenteen salauksella. Suuri osa tiedoista on suojatussa sisäverkossa. Lestijärven kunnantietojärjestelmät sijaitsevat KaseNetinpalvelimilla, jotka ovat suojatuissa ja valvotuissa konesalitiloissa. Suojaukseen kuuluu kulunvalvonta, sekä kameravalvonta.

Manuaalinen paperiaineisto säilytetään arkistossa lukituissa tiloissa ja sitä digitalisoidaan sitä mukaa kuin se on mahdollista.

 

11. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton, mikäli edellisestä tarkistuspyynnöstä on kulunut yksi (1) vuosi.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla tavalle, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö kohdan 2 rekisteriasioista vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti hänen luonaan.

Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

 

12. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

 

13. Muut oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina-ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle, joka on mainittu kohdassa 2.