Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Lestijärven kunnan vesilaitos

Vesilaitos toimittaa vettä pääosalle Lestijärven kunnan kiinteistöistä. Toiminta-alue kattaa Kangasvieren-Kirkonkylän-Änäkkälän melko yhtenäisen keskus- sekä kyläasutusalueen sekä Lestijärven ympärillä olevan loma- ja haja-asutuksen noin 100 metrin etäisyydelle runkovesilinjasta. 

Laitoksella on kolme vedenottamoa, jotka sijaitsevat Parannankankaan ja Palokankaan pohjavesialueilla. Kaikki toimitettava vesi on pohjavettä. 

Ajankohtaista

Lestijärven kunnan Vesilaitos tiedottaa 7.11.2022:

Pikku-Kannuksen vedenottamolla on käynnissä veden juoksutus ja vedenottamo on varotoimenpiteenä toistaiseksi suljettu kohonneiden bakteeripitoisuuksien vuoksi. Talousvesi johdetaan verkostoon Palokankaan vedenottamolta. Veden käytöllä ei ole terveyshaittaa.

Vesitaksat ja liittymismaksut

Vesihuoltotaksat 1.1.2021 alkaen ja liittymismaksut 1.4.2022 alkaen.

Tietoa vedestä

Lestijärven kunnan vesilaitos toimittaa kuluttajien käyttöön talousvettä, jonka raakavetenä käytetään pohjavettä. Pikku-Kannuksessa sekä Parannassa on käytössä betonirengaskaivot ja Palokankaalla putkisihtikaivo. Vedenotolle on voimassa oleva ympäristölupa, joka sallii vuosikeskiarvona enimmillään 1000 m3:n vuorokautisen vedenoton. Vedenottamoiden veden käsittelynä on alkalointi, joka suoritetaan kalkkikivikäsittelyllä. Alkaloitu vesi ohjataan vielä UV-laitteiston läpi ennen verkostoon pääsyä. 

Veden laatua tarkkaillaan säännöllisellä näytteiden otolla terveysvalvontaviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lestijärven vesilaitoksen alueelta otetaan kuusi jatkuvan valvonnan näytettä vuodessa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista 683/2017, liite 2, taulukko 2). 

Jatkuvaa valvontaa täydennetään vesilaitoksen käyttötarkkailulla. Neljä kertaa vuodessa otetaan näyte kaikkien vedenottamoiden raakavedestä ennen käsittelyä sekä lähtevästä vedestä kalkkikivialakointikäsittelyn jälkeen. 

Talousvesiasetuksessa (689/2017) liitteessä 1 taulukoissa 1-6 mainitaan muuttujat, jotka on sisällytettävä verkostossa jaettavan talousveden valvontatutkimusohjelman jaksottaisessa valvonnassa. Jaksottaista valvontaa tehdään sekä kuluttajaverkosta että Parannan vedenottamosta otetulle käsittelemättömälle vedelle. 

Tarpeen vaatiessa voidaan analyysejä tehdä tiheämmin sekä määrittää myös muita kuin valvontatutkimusohjelman muuttujia. Näytteiden otosta ja analysoinnista vastaa Eurofins. 

Analyysitodistukset

Terveydensuojelulain mukainen riskinarviointi

Lestijärven kunnan vesilaitos on tehnyt terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen riskinarvioinnin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarviointityön 9.6.2022.

Lestijärven kunnan vesilaitoksen WSP-tiedote

Yhteystiedot

Lestijärven kunnan vesilaitos 

Lestintie 39, 69440 Lestijärvi 

 

Päivystys/asentajat

  • puh. 0440299511 

Tekninen johtaja Janne Pekkarinen

Kaivojen tyhjennyksissä, ota yhteyttä Niko Kumpulainen ja Tommi Lappi

Yhteystiedot

Niko Kumpulainen

0442653990

Tommi Lappi

0505847511