Kunnantoimisto viettää kesälomaa 8.7.-26.7.2024

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla on oltava ympäristölupa.

Ympäristöluvan käsittelee toiminnan laajuudesta riippuen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto. Toimivaltarajaukset on tarkemmin määritelty ympäristönsuojeluasetuksessa.

Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmena kappaleena luvan käsittelevälle viranomaiselle. Asetuksen 3-7 §:ssä on määrätty lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä tiedoista. Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen.

Kunnan käsittelemistä hakemuksista peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lomakkeet

Ympäristölupalomakkeet

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on:

 • kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta
 • käsitellä jätettä laitosmaisesti tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi

Tällaisesta toiminnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavan toiminnan ympäristöluvan. Kunnan ratkaistaessa ilmoituksen, peritään käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Jos koeluonteisesta toiminnasta saattaa aiheutua YSL 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, toimintaan on oltava ympäristölupa, eikä ilmoitusmenettely silloin riitä.

Lomake

Lannan aumaus

Lannan varastointi aumassa on mahdollista työteknisistä tai hygieenisistä syistä. Aumattavan lannan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 30 %. Työtekninen syy on esimerkiksi poikkeuksellinen kelirikko ja hygieeninen syy lannan sisältämä taudinaiheuttaja.

Lannan aumausilmoitus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen aumavarastointia kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.

Lannan levitys poikkeustilanteissa

Ns. nitraattiasetus kieltää lannan levityksen marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Lantaa ei kuitenkaan saa milloinkaan levittää lumipeitteiseen, routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Pellon pintaan levitetty lanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä. Poikkeamisesta on tehtävä erillinen poikkeamisilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.

Lomake

Ammattimainen jätteenkeräys

Jätteen ammattimaisen keräyksen harjoittajan tulee tehdä jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristöviranomaisen taksan mukainen maksu.

Lomake ja lisätietoja

Ilmoittaminen poikkeavasta tilanteesta

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos poikkeava tilanne aiheuttaa jätettä tai päästöjä, joista syntyy välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Poikkeava tilanne voi aiheutua esimerkiksi onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, tai rakennelman tai laitteen purkamisesta. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että tapahtuma aiheuttaa jätteen määrän tai laadun vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa (Ympäristönsuojelulaki 120 §).

Ilmoitus on vapaamuotoinen ja se toimitetaan ympäristöviranomaiselle. Jos toiminnalle on myönnetty ympäristölupa, ilmoituksen käsittelee ja määräykset antavat ympäristöluvan myöntänyt lupaviranomainen. Ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristöviranomaisen taksan mukainen maksu.

Maastoliikennelain mukaiset luvat

Maastossa tai jäällä järjestettäville kilpailuille ja harjoituksille moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lupa. Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on kuitenkin oltava sijaintikartta, maa- tai vesialueen omistajan kirjallinen suostumus ja selvitys turvallisuusnäkökohdista ja maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä. Maastossa pidettävistä kilpailuista on tehtävä myös meluilmoitus. Moottorikelkkareitin perustamisesta on laadittava reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Luvan käsittelystä peritään kunnan ympäristöviranomaisen taksan mukainen maksu.

Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melu tai tärinä on erityisen häiritsevää.

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta annetaan päätös, joka saattaa sisältää lisämääräyksiä toiminnasta aiheutuvien haittojen estämiseksi tai vähentämiseksi. Päätöksestä peritään voimassa olevan ympäristöviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta, puolustusvoimien toiminnasta eikä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset YSL 202 §:n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

Lomake ja lisätietoja

Ojitus

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle vähintään 60 vrk ennen ojituksen aloittamista. Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava vesilain mukainen lupa, jos siitä voi aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella tai sellainen vaikutus vesistössä, joka edellyttää lupaa vesilain yleissäännöksen perusteella (vesilaki 5 luku 3 §). Lupaa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

Lomake ja lisätietoja

Pilaantunut maaperä

Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvistä viranomaistehtävistä vastaavat Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskukset.

Lisätietoja

Vesilupa

Vesilain mukaisen luvan myöntää aluehallintovirasto. Vesilain mukaisen luvan tarve riippuu siitä, loukkaako vesistössä, pohjavedessä tai vesiympäristössä tapahtuva muutos yleistä tai yksityistä etua. Jos on epäselvyyttä, tarvitaanko lupa, on suositeltavaa ottaa yhteys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Lisätietoja

Rekisteröinti

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut:

 • polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset
 • nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat
 • asfalttiasemat
 • kemialliset pesulat
 • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
 • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

 • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos
 • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos:

 • toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle
 • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista
 • toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
 • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Jos jokin edellä luetelluista seikoista pitää paikkansa, toiminnalle on haettava ympäristölupa.

Rekisteröinti-ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeilla.

Lisätietoja ja lomake

Niitto ja ruoppaus

Vesilain (587/2011) mukaan ruoppauksesta, vesikasvien niitosta tai muusta vesirakennustyöstä on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaiselle ja vesialueen omistajalle.

Ruoppaukset ovat luvanvaraisia, jos ruopattavan massamäärän tilavuus ylittää 500 m3. Lupaa haetaan tällöin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Alle 500 m3 ruoppauksista ja niittämisestä vesialueella on tehtävä ilmoitus vähintään 30 päivää etukäteen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Myös vesialueen niitoista tulee olla yhteydessä ennen niiden toteuttamista Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Lomakkeet

Vesiluvan hakeminen

Ruoppausilmoitus

Niittoilmoitus

Yleinen ilmoitusmenettely

Ilmoituksen varaiset toiminnat

Ilmoitusmenettely on ympäristölupamenettelyn kaltainen, mutta kevyempi. Ilmoituksenvaraiset toiminnat löytyvät ympäristönsuojelulain liitteestä 4. Ilmoituksenvarainen toiminta saattaa kuitenkin tarvita ympäristöluvan, mikäli toiminta sijaitsee pohjavesialueella.

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvat muun muassa seuraavat toiminnot:

Eläinsuoja, joka on tarkoitettu:

 • vähintään 50 lypsylehmälle, vähintään 100 lihanaudalle, vähintään 130 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 lihasialle, vähintään 4 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 broilerille ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen liitteen 1 perusteella;
 • Ulkona sijaitseva, ampumarata, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi enintään 10 000 laukausta vuodessa ja jossa ei ole haulikkoammuntaan tarkoitettua rataa.
 • Sahalaitokset (väh. 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa)
 • Osa terveydelle tai ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastoista
 • Osa sellaisista elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnoista, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle

Tarkemman listan ilmoitusmenettelyyn kuuluvista toiminnoista löytyy ympäristönsuojelulain liitteestä 4.

Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ohje ja lisätietoja