Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Maa-ainesten otto

Maa-aineslupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan. Lupaa haetaan hakemuslomakkeella ja mukaan liitettävällä ottamissuunnitelmalla. Lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi. Lupahakemuksen käsittelystä peritään kunnan maa-ainestaksan mukainen maksu.

Kallio- ja kiviaineksen murskaaminen saattaa lisäksi edellyttää ympäristölupaa

Mikäli murskaamon toiminta-aika on yli 50 vrk, on toiminnalle haettava maa-ainesluvan lisäksi myös ympäristölupa. Maa-aines- ja ympäristölupa käsitellään yhteiskäsittelyssä ja niistä annetaan yksi päätös. Lupahakemuksen käsittelystä peritään kunnan maa-ainestaksan ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ilmoittamisvelvollisuus

Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä lupaviranomaiselle otetun maa-aineksen määrä ja laatu. Tiedot tulee toimittaa ensisijaisesti sähköiseen NOTTO-tietojärjestelmään.

Kotitarveotto

Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarvekäytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Mikäli kotitarveotto ylittää tai tulee ylittämään 500 kiintokuutiometriä, otosta on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kotitarveottokaan ei saa aiheuttaa ympäristö- tai maisemavaurioita ja ottamisen jäljet tulisi aina maisemoida oton jälkeen.

Lomakkeet

Maa-aineslupahakemus ja ilmoituslomakkeet