Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta, jota varhaiskasvatus tukee ja täydentää. Varhaiskasvatus vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Lestillä varhaiskasvatusta järjestetään Lestin päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0 – 6 eli lapsen elämän ensi vuodet vauvaiästä peruskoulun aloittamiseen.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä ja tulee huoltajia kasvatuksessa ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua työelämään tai opiskeluun. Lisäksi varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

 

Varhaiskasvatussuunnitelma

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tukevat ja ohjaavat varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edistävät laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelma perusteista, paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä lapsikohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista.

Lestijärven varhaiskasvatukseen on otettu käyttöön 1.8.2022 uusi paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, johon on sisällytetty Lestijärven kulttuurikasvatussuunnitelma. Lisäksi päiväkotiin ja ryhmäperhepäiväkotiin on laadittu liikunnan vuosikello.

Varhaiskasvatussuunnitelma_Lestijärvi_2022

Kulttuurikasvatussuunnitelman_vuosikello_varhaiskasvatukseen_Kops

Lestijärven varhaiskasvatuksen liikuntavuosikello

 

Lestin päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti

Lestin päiväkoti sijaitsee kauniilla paikalla Lestijärven rannalla uudessa koulukeskuksessa. Tiloissamme toimii 8 -paikkainen ryhmäperhepäiväkoti ja 21 -paikkainen päiväkoti.

Lestin päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti

 

Asiakasmaksut

Lestijärven varhaiskasvatusmaksut 1.8.2023 alkaen
Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Maksua tarkistetaan kesken toimintavuoden, jos maksuperusteet muuttuvat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee asiakasmaksuihin indeksitarkistuksen joka toinen vuosi. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen nostosta on 20.10.2022 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1365/2022) ja ne astuivat voimaan 1.3.2023.

Lestijärven varhaiskasvatusmaksut 1.8.2023

 

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kuukautta ennen hoidon tarvetta

  • jos hoidon tarve johtuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, hae paikka viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa.

Hakemus tehdään sähköisesti eDaisyn kautta. Sähköisen palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen ja asiointi eDaisyssä tehdään Suomi.fi-kirjautumispalvelun kautta.

eDaisy

 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta on tarjolla ennen tai jälkeen esiopetuksen. Esiopetuskausi on pääpiirteissään sama kuin koulujen lukuvuosi. Esiopetus on kestoltaan 4 tuntia päivässä ja se on maksutonta. Esiopetuksen ulkopuolella tapahtuva palvelu on täydentävää varhaiskasvatusta, josta perittävä maksu on Lestijärven varhaiskasvatusmaksujen mukainen.

Hakemus tehdään sähköisesti eDaisyn kautta. Sähköisen palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen ja asiointi eDaisyssä tehdään Suomi.fi-kirjautumispalvelun kautta.

eDaisy

Lestijärven varhaiskasvatusmaksut 1.8.2023

 

Varhaiskasvatuslain mukainen muistutus

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin vanhemmilla tai huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa päiväkodinjohtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, vanhemmalla tai huoltajalla on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodinjohtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle. Varhaiskasvatuslaki 54 § antaa vanhemmille ja huoltajille muistutusoikeuden, jos hän on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun. Toimipaikan on tiedotettava asiakkailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi.

Ohje varhaiskasvatuslain mukaisen muistutuksen tekemiseksi

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta – lomake

 

Lestijärven kunnan lapsiraha

Lestijärven kunnan lapsirahahakemus 2023

 

Varda

Varda tietosuojaseloste

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja huoltajien tietoja.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa, hallinnon toiminnan tehostamisessa, varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien sekä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien (jäljempänä huoltajien) tiedot 1.9.2019 lähtien.

Käsiteltävät henkilötiedot

Oppijanumero on Opetushallituksen antama pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin Opetushallituksen palveluissa. Lapsen ja huoltajan oppijanumeron kautta kansalaisuutta, sukupuolta, äidinkieltä, kotikuntaa ja yhteystietoja koskevat ajantasaiset tiedot päivitetään Digi- ja väestötietovirastosta.

Lestijärven kunta siirtää varhaiskasvatuksessa olevaa lasta koskevat tiedot Wilmasta  Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.1.2019 lähtien sekä huoltajia koskevat tiedot 1.9.2020 lähtien.

Rekisterinpitäjät

Rekisterinpitäjinä Vardassa toimivat Opetushallitus sekä kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset palveluntuottajat. Opetushallituksen tietosuojavastaavana toimii Jyrki Tuohela, tietosuoja(at)oph.fi. Lestijärven kunnan tietosuojavastaavana toimii Heikki Mastokangas heikki.mastokangas(at)kasenet.fi Rekisterinpitäjänä toimiva kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja on vastuussa siitä, että tallentaa tiedot Vardaan ja tiedot ovat oikein ja ajantasaiset.

Tietojen luovuttaminen

Tietovarantoon ei lähtökohtaisesti sovelleta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä. Vardaan tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten lakisääteiseen toimintaan. Lasten tietoja luovutetaan Kansaneläkelaitokselle vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellisiä tutkimuksia varten. Ajantasainen lista viranomaisista, joille luovutetaan Vardasta tietoja viranomaistehtävien hoitoon.

Vardan ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuvat palveluntarjoajat (henkilötietojen käsittelijät) pääsevät tarkastelemaan Vardan sisältämiä henkilötietoja Opetushallituksen määrittämässä laajuudessa.

Henkilötietojen säilytysaika

Lasta ja hänen huoltajiaan koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyi. Oppijanumero sekä ne yksilöivät tunnistetiedot, joiden perusteella oppijanumero on annettu, säilytetään pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Lapsen huoltajalla on oikeus saada tietoa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ja omien henkilötietojensa käsittelystä sekä saada pääsy Vardaan tallennettuihin henkilötietoihin (Tietosuoja-asetus, 15 artikla), oikeus Vardaan merkittyjen tietojen oikaisemiseen (16 artikla) sekä henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla). Lisäksi Vardaan rekisteröidyn lapsen huoltajalla on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle. Tarkemmat ohjeet oikeuksien toteuttamiseksi löytyvät tietosuojaselosteesta.