Tarkista ajankohtaiset tiedot, ohjeistukset ja suositukset alueellisesta koronatilanteesta Soiten koronasivustolta 

 

Lestin kunnan vaakuna ja teksti.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta, jota varhaiskasvatus tukee ja täydentää. Varhaiskasvatus vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Lestillä varhaiskasvatusta järjestetään Lestin päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0 – 6 eli lapsen elämän ensi vuodet vauvaiästä peruskoulun aloittamiseen.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä ja tulee huoltajia kasvatuksessa ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua työelämään tai opiskeluun. Lisäksi varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tukevat ja ohjaavat varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edistävät laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. Varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuus on kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelma perusteista, paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä lapsikohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista. Lestijärvellä uusiin varhaiskasvatustiloihin siirtymisen, eli toimintaympäristön muutoksen seurauksena, aloitetaan paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman päivitystyö syksyllä 2021.

Varhaiskasvatushakemus.

Varda tietosuojaseloste

Kissankellon ryhmäperhepäiväkoti ja päiväkoti

Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja huoltajien tietoja.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Tietovarantoon tallennettuja tietoja käytetään lakisääteisten viranomaistehtävien hoitamisessa, hallinnon toiminnan tehostamisessa, varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa sekä varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien sekä lapsen vanhempien tai muiden huoltajien (jäljempänä huoltajien) tiedot 1.9.2019 lähtien.

Käsiteltävät henkilötiedot

Oppijanumero on Opetushallituksen antama pysyvä tunnus, jota käytetään henkilön yksilöintiin Opetushallituksen palveluissa. Lapsen ja huoltajan oppijanumeron kautta kansalaisuutta, sukupuolta, äidinkieltä, kotikuntaa ja yhteystietoja koskevat ajantasaiset tiedot päivitetään Digi- ja väestötietovirastosta.

Lestijärven kunta siirtää varhaiskasvatuksessa olevaa lasta koskevat tiedot Wilmasta  Vardaan järjestelmäintegraation avulla 1.1.2019 lähtien sekä huoltajia koskevat tiedot 1.9.2020 lähtien.

Rekisterinpitäjät

Rekisterinpitäjinä Vardassa toimivat Opetushallitus sekä kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset palveluntuottajat. Opetushallituksen tietosuojavastaavana toimii Jyrki Tuohela, tietosuoja(at)oph.fi. Lestijärven kunnan tietosuojavastaavana toimii Heikki Mastokangas heikki.mastokangas(at)kasenet.fi Rekisterinpitäjänä toimiva kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja on vastuussa siitä, että tallentaa tiedot Vardaan ja tiedot ovat oikein ja ajantasaiset.

Tietojen luovuttaminen

Tietovarantoon ei lähtökohtaisesti sovelleta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä. Vardaan tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten lakisääteiseen toimintaan. Lasten tietoja luovutetaan Kansaneläkelaitokselle vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellisiä tutkimuksia varten. Ajantasainen lista viranomaisista, joille luovutetaan Vardasta tietoja viranomaistehtävien hoitoon.

Vardan ylläpitoon ja kehittämiseen osallistuvat palveluntarjoajat (henkilötietojen käsittelijät) pääsevät tarkastelemaan Vardan sisältämiä henkilötietoja Opetushallituksen määrittämässä laajuudessa.

Henkilötietojen säilytysaika

Lasta ja hänen huoltajiaan koskevat tiedot säilytetään tietovarannossa, kunnes viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyi. Oppijanumero sekä ne yksilöivät tunnistetiedot, joiden perusteella oppijanumero on annettu, säilytetään pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Lapsen huoltajalla on oikeus saada tietoa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen ja omien henkilötietojensa käsittelystä sekä saada pääsy Vardaan tallennettuihin henkilötietoihin (Tietosuoja-asetus, 15 artikla), oikeus Vardaan merkittyjen tietojen oikaisemiseen (16 artikla) sekä henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla). Lisäksi Vardaan rekisteröidyn lapsen huoltajalla on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle. Tarkemmat ohjeet oikeuksien toteuttamiseksi löytyvät tietosuojaselosteesta.

Asiakasmaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN / LESTIJÄRVEN KUNTA

 • Sopimus hoitoaikaperusteisesta asiakasmaksusta ja palveluntarpeesta
  • sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiselle ajanjaksolle
  • sovittuihin kuukausimaksun perusteena oleviin hoitosopimuksiin tehdään muutoksia vähintään kolmeksi kuukaudeksi
  • sopimus voidaan muuttaa perustellusta syystä lyhemmäksi aikaa (perhetilanne, työllistyminen, työttömyys)
  • muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta
 • Varhaiskasvatusoikeus
  • 1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikilla lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.
 • Maksun määräytyminen
  • varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy sopimuksessa valitun hoitoaikamuodon (ks. taulukko) mukaan
  • maksu on hoitosopimuksesta riippuen 30 %, 45 %, 50%, 60 %, 75 % tai 100 % tulojen mukaan määräytyvästä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksen maksusta
  • mikäli hoitosopimuksessa varatut hoitopäivät ylittyvät kuukaudessa, laskutetaan sen kuukauden osalta ylemmän hoitosopimuksen maksuperusteen mukaan
Hoitosopimus  Maksuperuste €/kk  €/ kk, max 
1-10 kokopäivää kk  50 %  144 € 
11-15 kokopäivää kk  75 %  216 € 
Yli 15 kokopäivää kk  100 %  288 € 
1-10 osapäivää (alle 5h)  50 %:a 60%:sta (eli 30 %)  86 € 
11-15 osapäivää (alle 5h)  75 %:a 60%:sta (eli 45 %)  130 € 
Yli 15 osapäivää (alle 5h)  60 %  173 € 

 

 • Hoitopäivien ilmoittaminen
  • hoitopäivät ja -ajat tulee ilmoittaa perjantaina viimeistään viikkoa ennen hoidontarvetta
  • lapsen sairauspäivät tai muut äkilliset vapaat lasketaan varattuihin hoitopäiviin
 • Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun
  • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
  • jos lapsi on sairaana koko kalenterikuukauden, varhaiskasvatusmaksua ei peritä lainkaan
  • jos lapsi on muusta syystä pois koko kalenterikuukauden, peritään puolen kuukauden maksu
  • muussa tapauksessa peritään täysi kuukausimaksu
  • jos lapsi on ollut hoidossa koko toimintakauden (elokuu-heinäkuu), on heinäkuu maksuton
  • muina kuukausina maksu peritään normaalisti, vaikka lapsi olisi lomalla
 • Hoidon alkaminen ja päättyminen
  • kun hoito alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä
  • hoidon irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse päivähoidon ohjaajalle ennen hoidon päättymistä. Hoitosopimusta ei voi irtisanoa jälkikäteen.