Tekninen toimi

Teknisen toimen virat ja toimet:

Tekninen johtaja: Janne Pekkarinen 040 6126 642 tek-johtaja@lestijarvi.fi
vt.Rakennustarkastaja: Juha Timo 044 0668 702 rakennustarkastaja@lestijarvi.fi
Ympäristöpalvelut: Mirva Vilppola 040 1908 652 mirva.vilppola@lestijarvi.fi
Toimistovirkailija: Päivi Virkkala 040 6504 207 paivi.virkkala@lestijarvi.fi
Kiinteistöpäivystys: Tero Kanninen 044 0299 511 kiinteistonhuolto@lestijarvi.fi

Palolaitos siirtyi vuonna 2004 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokseen. Yhteystiedot ovat täällä.

Rakennusvalvonta:
Rakennuslupia myönnetään vuosittain n. 30- 50 kpl. Luvista suurin osa koskee loma-asuntorakentamista.

Lestijärven rannoista on kaavoitettu joko asema- tai ranta-asemakaavalla n. 90 % (75 km), joten suurin osa rakennusluvista voidaan myöntää viranhaltijapäätöksillä. Rantakaavoitetulla osalla Lestijärveä on 460 lomarakennuspaikkaa. Loma-asun-tokanta on maksimissaan n. 600 kpl.

Myös Metsäpeuranmaalle tärkeä Valkeisen alue on ranta-asemakaavoitettu.

Koko kunnan kattavalla osayleiskaavalla on turvattu pienten metsäjärvien luonnontilaa ja yleistä virkistyskäyttömahdollisuutta keskittämällä lomaraken-tamista soveliaimmille kohteille. Lestijärven kunnan alueella on vahvistettuja asemakaavoja n. 199,3 ha. Valtuusto hyväksyi 29.4.2010 Lestijärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Pappilanpuron alueella sekä Samma-lisniemen alueella. Valtuusto hyväksyi myös 29.4.2010 Lestijärven ranta-asema-kaavan muutoksen rakennusoikeuksien nostamisesta.

Ympäristönhuolto:
Ympäristönvalvonnan laatutavoitteena on edistää ympäristön säilymistä viihtyisänä ja ehkäistä ympäristökuormitusta.

Lestijärven kunta on liittynyt alueelliseen Millespakka Oy:n jätehuoltoyhtiöön (www.millespakka.fi), jonka sivuilta löytyvät jätehuoltomääräykset, lajitteluohjeet ja hinnasto. Vuotuista ekomaksua vastaan kiinteistö voi viedä hyötyjätteet Yli-Lestillä, kirkonkylällä ja Syrinkylällä sijaitseviin ekopisteisiin (paperi, lasi, pienmetalli, kotitalousmuovi) sekä jätevedenpuhdistamolla (kirkonkylä, Sikosaarentie 29) sijaitsevalle hyötyjäteasemalle (mm. pahvi, isot metalliesineet, ongelmajätteet, sähkölaiteromu). Palavan jätteen hausta ja kustannuksista neuvottelee jokainen itse valitsemansa jäteyrittäjän kanssa.

Järviseudun jätelautakunta on yhdeksän kunnan (Alajärvi, Halsua, Kyyjärvi, Lappajärvi, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Soini, Vimpeli) yhteislautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Alajärven kaupunki. Järviseudun jätelautakunnan vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Jätelautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja maksuista sekä siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan.

Vesihuolto:
Lestijärven kunnan vesihuollon piirissä on tällä hetkellä keskustan, Parannan, Änäkkälän, Mattilan ja Kangasvieren alueet. Lisäksi vesijohto on rakennettu koko järven ympäri niin, että kunnallinen vesijohtolinja liittyy Yli-Lestin vesiosuuskunnan linjaan Lehtoniemen alueella. Yli-Lestin vesiosuuskunta toimittaa veden Yli-Lestin, Tuikan, Similän, Ojalan, Kuivaniemen ja Lehtoniemen alueille. Kunnallisen viemäröinnin piirissä ovat kirkonkylä, Paranta, Yli-Lestin kylä, Sammalisen kesämökkikiinteistöt sekä osa Änäkkälän kylää. Lestijärven oma jäteveden-puhdistamo on poistettu käytöstä ja jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Kinnulan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä rakennettiin uusi vedenottamo Kinnulankankaan alueelle sekä yhdistettiin Lestijärven ja Kinnulan vesijohtoverkostot.

VIKAPÄIVYSTYS: vesi- ja viemärilaitoksenhoitaja puh. 044 0299511

Vesihuollon toiminta-alue
Toiminta-alueen kartta - lataa tästä
- Kangasvieren toiminta-alueen kartta - lataa tästä
- Kirkonkylän toiminta-alueen kartta - lataa tästä
- Änäkkälän ja Pikku-Kannuksen toiminta-alueen kartta - lataa tästä
- Tuikan ja Parannan toiminta-alueen kartta - lataa tästä
- Yli-Lestin toiminta-alueen kartta - lataa tästä

Lestijärven kunnan vesihuoltolaitoksen ja Yli-Lestin vesiosuuskunnan vesijohtojen liitoskohdat kartta - lataa tästä

Rakennusluvan hakeminen:

Lomake, jolla haetaan rakennus-, toimenpide-, purkamis- tai maisematyölupa tai tehdään toimenpideilmoitus
Rakennuslupahakemus